Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

เป็นผู้ป่วย “พาร์กินสัน” ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

Posted By Biim

พาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางระบบประสาทจนทำให้ร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง มือสั่น ตัวเกร็ง พูดไม่ชัด หรือการเดินของผู้ป่วยมีความช้าลงอย่างมาก ซึ่งลักษณะอาการเหล่านี้ของผู้ป่วยพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) จะส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่าย หรือไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมบางอย่างได้ด้วยตัวเอง  ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดความเครียด ความกังวลต่อการใช้ชีวิตร่วมกับโรคพาร์กินสัน จนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยพาร์คิงสันจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด […]

read more