Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

“โรคถุงลมโป่งพอง” โรคร้ายที่ไม่ใช่สายควันก็จำเป็นต้องอ่าน

Posted By Biim

โลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจกจากการปล่อยสารพิษ ฝุ่น ควันออกสู่อากาศ และแม่น้ำตามธรรมขาติมากมาย สารพิษเหล่านี้ก็ล้วนย้อนกลับมาเล่นงานมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ จนทำให้เกิด โรคถุงลมโป่งพอง โรคร้ายที่ไม่ควรประมาท ถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นโรคถุงลมได้เช่นกัน ความอันตรายของมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น โรคถุงลมโป่งพอง มีลักษณะอย่างไร โรคถุงลมโป่งพองในที่นี้หมายถึง อาการผิดปกติของปอดนั่นเอง คำว่าโป่งพอในที่นี้หมายถึง การขยายตัวของปอดที่มากขึ้นผิดปกติ จนทำให้พื้นที่ของปอดในการหายใจเหลือน้อยลง ส่งผลทำให้อวัยวะต่าง […]

read more