Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

หน้ากากอนามัย แต่ละประเภทมีความสำคัญต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก

Posted By Biim

หน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและยกระดับสุขภาพ สามารถป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดีเยี่ยม หากรู้วิธีการใช้งานและประโยชน์ของหน้ากากอนามัยแต่ละประเภท ในปี พ.ศ.2563 นี้ โรคโคโรนาไวรัสหรือ โควิด 19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งทำให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นปัจจัยหลักในการป้องกันโรคนี้คือหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การรักษาความสะอาด ฯลฯ   ซึ่งอุปกรณ์ที่กล่าวมานั้น   สามารถป้องกันเชื้อโรคจากตนเองไปสู่ผู้อื่น  ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันเชื้อโรคจากผู้อื่นมาสู่ตนเองได้เช่นกัน  แต่เดี๋ยวก่อน ! […]

read more