Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

“มะเร็งในเด็ก” หากว่ารู้เร็ว รักษาเร็ว ก็มีโอกาสหายขาดได้

Posted By Biim

ในปัจจุบันมีรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่อง มะเร็งในเด็ก ว่ามีปริมาณเคสผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นด้วยโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ มะเร็งอันดับหนึ่งที่เด็กไทยเป็น คือ ลูคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว อันดับที่ 2 คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อันดับที่ 3 คือ มะเร็งสมอง และมะเร็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเด็กจำนวนหนึ่งล้านคน พบว่าเด็กที่มีช่วงอายุประมาณ […]

read more